Dota?ní programy
CZ > Dota?ní programy > 2007-2013 Cíl 3 Spole?ný fond malýc...

Spole?ný fond malých projektů

V prosinci 2013 byla ukon?ena možnost žádat o dotaci ze Spole?ného fondu malých projektů (SFMP).

Poté byly v období leden až ?erven 2014 ukon?ovány již v roce 2013 schválené projekty. Nositelé projektů předkládali svá vyú?tování do konce ?ervence 2014.

Koncem roku 2014 vydal EL informa?ní brožuru o SFMP v EEL v období 2008-2014.

Původní informace:

Dotace SFMP mají za cíl vytvoření spole?ného komunika?ního a koopera?ního prostoru, ve kterém se budou rozvíjet a prohloubovat především osobní kontakty ve všech oblastech veřejného života. Snahou je silnější identifikace obyvatelstva v jeho životním prostředí. V této souvislosti je přeshrani?ní práce s veřejností obzvlášť zajímavá pro zajištění kvalitnější výměny informací.

Podporu mají získat právnické osoby veřejného a soukromého práva, zejména:

· komunální samospráva
· obecně prospěšně organizace
· spolky, svazy, nadace
· církve
· vzdělávací zařízení.

Podporovaná opatření jsou především:

· organizování a realizace seminářů, konferencí, setkání, prezentací a soutěží
· vypracování a/nebo prohloubení průzkumů resp. spole?ných konceptů
· soustře?ování informa?ního materiálu a zřizování informa?ních systémů pro spole?ný příhrani?ní prostor
· vzdělávací opatření, praxe, výměnné projekty
· záměry práce s veřejností.

V porovnání s dosavadním programem Interreg III A 2000 - 2006 se nyní kladou vyšší nároky na spolupráci projektových partnerů: do budoucna získají dotaci pouze projekty, na kterých se aktivně podílejí partneři z obou stran hranice, jako např.

· spole?ná příprava, resp. plánování projektu
· spole?ná realizace projektu
· spole?ný personál projektu
· spole?né financování projektu.

Projekt musí splnit minimálně dvě z těchto ?tyř kritérií, aby mohl být podpořen. Jeden z koopera?ních partnerů, tzv. lead partner, navíc převezme odpovědnost za realizaci spole?ného projektu, pokud je projekt spole?ně financován.

Celkové náklady malého projektu nemohou překro?it 40.000 Euro. Malé projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou nižší než 1.500 Euro, nebudou zohledňovány. Dota?ní sazba ?inní 85% způsobilých celkových výdajů. Nejvyšší hranice pro dotaci ?iní 22.500 Euro v případě spole?ného financování projektu. V případě malých projektů, které nejsou financovány spole?ně s partnerem z dané sousední země, ?iní maximální hranice dotace 15.000 Euro. Spole?né financování znamená finan?ní podíl partnerů z obou stran hranice v poměru minimálně 70:30 způsobilých celkových výdajů.
Další podrobnosti naleznete v Realiza?ním dokumentu.

Zájemci vyplní formulář projektové žádosti a pošlou ho jak elektronicky tak v tištěné formě s originálními podpisy Euroregionu Elbe/Labe. Čeští a něme?tí spolupracovníci Euroregionu Elbe/Labe zpracují a posoudí ve spolupráci s národními experty došlé žádosti po obsahové a odborné stránce. O tom, které projekty splňují kritéria Evropské unie pro poskytnutí dotace a které nakonec získají finan?ní podporu, rozhoduje binacionálně obsazený Lokální řídící výbor (LŘV). Další termíny zasedání LŘV a odpovídající lhůty pro předkládání projektových žádostí naleznete zde.

Při zpracování žádosti je třeba dbát na to, že textové ?ásti se vyplňují dvojjazy?ně (?esky a německy). Po kompletním vyplnění formuláře podá žadatel, popř. lead partner, jeden vytištěný a jím podepsaný exemplář na sekretariát Euroregionu.

Spole?ně s projektovou žádostí je potřeba podat povinné přílohy, především Prohlášení o souhlasu se zpracováním dat a Čestné prohlášení, dále volnou formou zpracované Zdůvodnění nákladů (podrobný rozpis nákladů uvedených v Žádosti), při spole?ném financování potom Prohlášení koopera?ních partnerů a Smlouvu o spolupráci.

Žádost a přílohy je třeba dodat sešité s originálními podpisy v jedné složce (obálka nebo desky) nadepsané názvem a adresou žadatele, názvem fondu, názvem projektu a jménem a adresou správce fondu.

Opatření k zajištění publicity malých projektů s odkazem na spolufinancování ze SFMP Ziel3/Cíl3:
Nositel projektu je povinen vhodným způsobem zveřejnit skute?nost, že projekt je spolufinancován z FMP Ziel 3/ Cíl 3. Toto může být uvedeno slovy nebo použitím loga programu (níže ke stažení). Dále je povinnost otisknout na veškeré vydávané materiály vlajku Evropské unie se sloganem (níže ke stažení), která ještě musí být nově doplněna slovním uvedením Evropská unie (nikoli ve zkratce EU). Povinnost slovního uvedení EVROPSK? UNIE vedle vlajky se sloganem se vztahuje na všechny projekty prokazatelně zrealizované po 8.6.2009. Další informace naleznete v přiloženém souboru ke stažení „Pou?ení o právních předpisech ES a o informa?ních a propaga?ních povinnostech“.

Další podklady pro žadatele: Soupiska vyú?tování, Žádost o platbu (odkaz na platný kurs CZK/€), Závěre?ná zpráva, Upozornění k vyú?tování - aktuální (poslední aktualizace 17.12.2010)

Prosím, věnujte pozornost též Doplňujícím informacím, které jsou níže k dispozici ke stažení (Downloads).

Žadatelům jsou k dispozici příslušné koordinátorky SFMP (viz. kontakt níže). Dohodněte si, prosím, individuální termín porady k získání potřebných informací o specifických požadavcích a celém řízení.

Celou realizací Spole?ného fondu malých projektů jsou pověřeny projektové sekretariáty SFMP v pobo?kách Euroregionů.

Místně příslušné projektové sekretariáty SFMP v Euroregionu Elbe/Labe jsou:

Pro saské žadatele:

Pro ?eské žadatele:

Euroregion Elbe/Labe
Kommunalgemeinschaft Euroregion
Oberes Elbtal / Osterzgebirge e.V.
An der Kreuzkirche 6
D-01067 Dráž?any

Kontaktní osoba: Viera Richter - projektová manažerka

Tel.: 0049 351 - 48 28 78 15
E-mail: viera.richter(zaviná?)euroregion-elbe-labe.eu

Euroregion Elbe/Labe
Svazek obcí
Euroregion Labe
Velká Hradební 2
CZ – 400 01 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Rožánková
- manažerka SFMP
Tel.: 475 221 564
E-mail: jana.rozankova(zaviná?)euroregion-elbe-labe.eu

DOWNLOADS:

Základní dokumenty

Podklady pro předložení žádosti a realizaci projektu

Podklady pro vyú?tování a vyplacení dotace

Všeobecné informace 

Loga Programu ke stažení:

Různé velikosti a formáty log naleznete také na odkazu zde.

Loga Euroregionu Labe ke stažení:

Vlajky EU jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách EU.

© 2008 WebActive s.r.o.