Dota?ní programy
CZ > Dota?ní programy > Spole?ný fond malých projektů v EEL 2014-2020

Spole?ný fond malých projektů v EEL

Informace k pozastaveným projektům FMP z důvodu opatření proti šíření koronaviru. (11.3.2020 - 12:00 hod.) 

 • Pokud byla uhrazena záloha v rámci projektu Spole?ného fondu malých projektů (FMP), a po té dojde ke zrušení akce (z důvodu opatření proti šíření koronaviru), jsou storno poplatky uznatelným výdajem. Důležité je, aby příjemce dotace co nejdříve o této skute?nosti informoval dodavatele a snažil se o vrácení zaplacené ?ástky v co největším rozsahu.
 • Pokud by se daná aktivita projektu neuskute?nila, je nutné ji realizovat v náhradním termínu tak, aby byly dodrženy schválené aktivity projektu).
 • Doporu?ujeme konzultovat konkrétní skute?nosti se sekretariátem EEL.

 

 

Spole?ný fond malých projektů je zaměřen především na realizaci aktivit v oblasti setkávání, takzvaných projektů „people-to-people“. Jeho cílem je další zintenzivnění přeshrani?ní spolupráce ve všech oblastech spole?enského života.

Podporu mají získat právnické osoby veřejného a soukromého práva, zejména:

Malé projekty musí být realizovány alespoň jedním projektovým partnerem ze saské ?ásti programového území a alespoň jedním projektovým partnerem z ?eské ?ásti programového území. Zapojení třetích subjektů nepocházejících z programového území je možné v postavení ú?astníků.

 • Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace
 • Vzdělávací instituce
 • Hospodářské a profesní svazy, komory
 • Nestátní neziskové organizace
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Podporovaná opatření jsou především:

 • Organizace a realizace seminářů, konferencí, setkání, prezentací a soutěží
 • Organizace a realizace setkávání, výměny zkušeností, představení, kulturních a sportovních akcí
 • Výměny skupin, především výměny skupin dětí, mládeže, studentů a žáků
 • Vzdělávací opatření v?etně jazykových modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti
 • Projekty zaměřené na publicitu a propagaci území, vytváření vícejazy?ných publikací a informa?ních materiálů (minimálně v ?eském a německém jazyce)
 • Zpracování analýz pro přípravu projektů v rámci Programu spolupráce
 • Vývoj informa?ních a komunika?ních systémů pro spole?né pohrani?í

Předpoklady pro poskytnutí dotace:

 • Přeshrani?ní dopad – podporovány budou pouze projekty, v nichž ?eští a něme?tí projektoví partneři spolupracují při přípravě a realizaci daného malého projektu
 • Spole?né plánování – např. pravidelné přípravné schůzky obou projektových partnerů
 • Spole?ná realizace – projektové aktivity musí být spole?ně obsahově a ?asově provázány
 • Spole?ný personál – něme?tí a ?eští projektoví partneři poskytnou personál pro plnění úkolů

Projekt musí splnit tři kritéria, aby mohl být podpořen. Musí být spole?ně s projektovým partnerem plánován, realizován a musí mít spole?ný personál.

Celkové náklady malého projektu nemohou překro?it 30.000 Euro. Malé projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou nižší než 1.500 Euro, nebudou zohledňovány. Dota?ní sazba ?inní max. 85 % způsobilých celkových výdajů, avšak nanejvýš 15.000 Euro. Další podrobnosti naleznete v Realiza?ním dokumentu.

Zájemci vyplní formulář projektové žádosti, novinkou nového programu je online projektová žádost. Podrobnější informace k podání žádosti v adresáři postup při podání žádosti. Čeští a něme?tí koordinátoři Euroregionu Elbe/Labe zpracují a posoudí došlé žádosti po obsahové a odborné stránce. O tom, které projekty splňují přeshrani?ní kritéria pro poskytnutí dotace a které nakonec získají finan?ní podporu, rozhoduje binacionálně obsazený Lokální řídící výbor (LŘV).

Termíny zasedání LŘV a odpovídající lhůty pro předkládání projektových žádostí

uzávěrka pro podání projekt. žádostí

registrace (ukon?ení formální a odborné kontroly)

termíny zasedání LŘV
31.01.2020 02.03.2020 20.03.2020
 01.05.2020  01.06.2020 19.06.2020
 24.07.2020  24.08.2020  11.09.2020
 09.10.2020 09.11.2020  27.11.2020

 Při zpracování žádosti je třeba dbát na to, že textové ?ásti se vyplňují dvojjazy?ně (?esky a německy). Upozorňujeme předem, že jazykové kvalitě obou verzí se bude věnovat zvýšená pozornost. Z logiky programu vyplývá, že žádost připravují oba koordina?ní partneři a tudíž již nebude tolerován překlad žádostí s hrubými jazykovými chybami. Po kompletním vyplnění formuláře podá žadatel, jeden vytištěný a jím podepsaný exemplář na sekretariát FSMP Euroregionu Labe. Kompletně vyplněná dvojjazy?ná žádost v elektronické i tištěné podobě s datem a originálními podpisy a se všemi přílohami se podává na příslušném pracovišti projektového sekretariátu SFMP.

 Žádost a přílohy je třeba dodat sešité s originálními podpisy v jedné složce (obálka nebo desky) nadepsané názvem a adresou žadatele, názvem fondu, názvem projektu, jménem a adresou správce fondu.

Opatření k zajištění publicity malých projektů s odkazem na spolufinancování ze SFMP:
Nositel projektu je povinen vhodným způsobem zveřejnit skute?nost, že projekt je spolufinancován z SFMP.

Žadatelům jsou k dispozici příslušné koordinátorky SFMP (viz kontakt níže). Dohodněte si, prosím, individuální termín porady k získání potřebných informací o specifických požadavcích a celém řízení.

 

Pou?ení o odvolání:


Místně příslušné projektové sekretariáty SFMP v Euroregionu Elbe/Labe jsou:


Pro saské žadatele


Pro ?eské žadatele


Euroregion Elbe/Labe
Kommunalgemeinschaft Euroregion
Oberes Elbtal / Osterzgebirge e.V.
An der Kreuzkirche 6
D-01067 Dresden

Kontaktní osoby:

Viera Richter – projektová manažerka
E-mail: richter@elbelabe.eu

Tel.: +49 351 – 48 28 78 15

 

Hana Kosourová - projektová manažerka

E-mail: kosourova@elbelabe.eu

Tel.: +49 351 - 48 28 78 16

 


Euroregion Labe
Dobrovolný svazek obcí
Velká Hradební 8 (sídlo EL, adresa pro zasílání písemností)
Velká Hradební 2 (sídlo sekretariátu SFMP)
CZ – 400 01 Ústí nad Labem

Kontaktní osoby:

Mgr. Jana Rožánková – finan?ní manažerka
E-mail: jana.rozankova@euroregion-elbe-labe.eu

Milada Heinzlová – projektová manažerka
E-mail: milada.heinzlova@euroregion-elbe-labe.eu

Tel.: +420 411 198 002

DOWNLOADS:

Základní dokumenty

Podklady pro předložení žádosti a realizaci projektu

Podklady pro vyú?tování a vyplacení dotace

Odkaz na aktuální kurz CZK/EUR

Formuláře Závěre?né zprávy a žádosti o platbu žadatel nalezne přímo v on-line systému!

Všeobecné informace

Loga programu ke stažení

Loga jsou k dispozici i na tomto odkazu.

Loga Euroregionu Labe

Aktualizace k 25.10.2018

© 2008 WebActive s.r.o.