Tiráž
CZ > Tiráž

Tiráž

1. Základní ustanovení

Euroregion Labe DSO (EL), Velká Hradební 8, CZ - 40001 Ústí nad Labem, IČO: 44225946, registrovaný u KÚ ÚK pod ?íslem: S-02-92-VV. Tel.: +420 475272437+420 411 198 002.

Vlastníkem internetových stránek http://www.euroregion-elbe-labe.eu tvořících portál je Euroregion Labe (dále jen „EL“), který je v souladu s autorským zákonem ?. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. EL vlastní veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, který EL umisťuje na stránkách Portálu v?etně textu, designu stránek, technických ná?rtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na stránkách Portálu.

Práva a povinnosti EL a uživatelů při používání Portálu se řídí následujícími pravidly. Uživatel vyjádří souhlas s těmito pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek EL přístupných přes tento Portál.

2. Úplnost a aktualizování informací

EL vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto Portálu byly aktuální a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. I přesto EL nemůže zaru?it nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu.

EL si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

3. Odpovědnost EL za obsah

EL je odpovědný za vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici pro užívání na internetových stránkách v rámci Portálu. EL není odpovědný za cizí obsah k němuž pouze zprostředkovává přístup.

EL tedy zejména nenese žádnou odpovědnost za:

  • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Portálu EL.
  • odkazy na stránky třetích osob umístěné na Portálu.

EL je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah Portálu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům EL. Zejména je oprávněn odstranit klamavý a nepravdivý obsah, obsah zasahující do práv a oprávněných zájmů třetích osob, obsah který je proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, nebo pohlaví, nebo který propaguje násilí ?i jakékoli další protiprávní jednání.

4. Užívání Portálu Uživatelem

Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto Portálu se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito pravidly a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva EL.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do bezpe?nosti tohoto Portálu.
  • využívat Portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv.
  • zasílat na tento Portál zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpe?né ?i škodlivé programy.
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za ú?elem falšování identity odesílatele, ?i pokoušet se proniknout na ú?et jiných uživatelů.
  • pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Portálu, které jsou vylou?eny z používání veřejnosti.

5. Přístup na stránky

Přístup a používání stránek http://www.euroregion-elbe-labe.eu je bezplatné.

6. Závěre?ná ustanovení

V případě rozporu ?eské, německé a anglické verze veškerých informací na internetových stránkách Portálu je rozhodující ?eská verze.

Datum vydání 1. 7. 2008

© 2008 WebActive s.r.o.