O nás
CZ > O nás > Organizace > Odborné pracovní skupiny > OPS pro územní rozvoj

OPS pro územní rozvoj

2014

Ve ?tvrtek, 13. listopadu 2014, se od 10:00 hodin konalo na jednatelství EEL v Dráž?anech zasedání OPS pro regionální rozvoj. Na programu jednání bylo:

 • Příhrani?í / Grenzraum 2.0: Nabídka přeshrani?ních studentských projektů (Mgr. Blanka Pohajdová, UJEP Ústí n. L.)
 • INPOK: Region a inovace na příkladu ?esko-saského pohrani?í (Mgr. Eva Berrová, UJEP Ústí n. L.)
 • Přednáška na téma „Kvalita života a přeshrani?ní propojení v sasko-polském příhrani?í“ (Dr. Knippschild)
 • Nová struktura OPS EEL (Rüdiger Kubsch, Euroregion Elbe/Labe)
 • Nový přeshrani?ní program ?esko-saské spolupráce 2014- 2020 (Vladimír Lipský, EEL)
 • Aktuální stav SFMP EEL a jeho pokra?ování v budoucím programu přeshrani?ní spolupráce ČR-Sasko 2014-2020 (Euroregion Elbe/Labe)
 • Informace a dotazy

Ve středu, 2. ?ervence 2014, se od 10:00 hodin konalo na Magistrátu města Ústí nad Labem zasedání OPS pro regionální rozvoj. Na programu jednání bylo:

 • Studie institutu „ifo“ Hospodářské propojení v pohrani?í Sasko-Čechy-Dolní Slezsko 2012 (Karel Prosek, Ostsachsische Sparkasse Dresden)

 • Projekt Vliv přeshrani?ní spolupráce na regionální rozvoj v ?eském pohrani?í (RNDr. Milan Jeřábek, UJEP)

 • Nový přeshrani?ní program 2014-2020 (Mgr. Vladimír Lipský, EEL)

 • Informace a dotazy2013

Ve středu, 15. května 2013, se od 10:00 hodin konalo ve World Trade Center v Dráž?anech zasedání OPS pro regionální rozvoj. Na programu jednání bylo:

 • Aktuální stav zpracování Sasko-?eské příhrani?ní studie (Paní Dr. Annedore Bergfeld, Leibnitz-Institut für Länderkunden e.V. / Leibnitzův ústav pro zeměpisné studie)
 • Informace k programovacímu období 2014-2020 (Sächsisches Staatsministerium des Innern / Saské ministerstvo vnitra, referát 45)
 • Aktuální stav Programu Cíl 3, Spole?ný fond malých projektů v EEL, Informace a dotazy

2012

Druhé zasedání Odborné pracovní skupiny pro regionální rozvoj Euroregionu Elbe/Labe v roce 2012 se uskute?nilo ve ?tvrtek, dne 18. října 2012, od 10:00 hodin na Krajském úřadu Ústeckého kraje.

Program:

 • Plánovací období 2014-2020 (M. Hole?ková, KÚ ÚK)
 • Stav plánování zemského rozvojového plánu Saska (R. Hermann, MÚ Dráž?any)
 • Koncepce vnějších vztahů Ústeckého kraje (P. Hulenová, KÚÚK/ M.Jeřábek, UJEP)
 • Možnosti přeshrani?ní spolupráce obcí Velkobřezenska - příspěvek z projektu Cíle 3 „InWest“ (J. Šlaj, UJEP/ E. Šípová)
 • Spole?ný fond malých projektů/ Cíl 3 - aktuální stav (V. Lipský, EEL)
 • Informace a dotazy (Představení dalších přeshrani?ních projektů univerzity UJEP Ústí n.L.)

 

První zasedání Odborné pracovní skupiny pro regionální rozvoj Euroregionu Elbe/Labe se uskute?nilo ve středu, dne 09. května 2012, od 10:00 hodin na Zemském úřadu okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří/Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge v Pirně.

Program:

 • Uvítací slovo, popř. krátká prohlídka nového spravního sídla (Zemský úřad, pan Tänzer - oddělení rozvoje okresu a podpory hospodářství)
 • Aktuální stav projektu regionální koncepce center (pan prof. Kowalke, Technická univerzita Dráž?any, pan Dr. Jeřábek, UJEP Ústí n. L.)
 • Novinky z regionálního plánování (pan Schlimpert, Regionální plánovací svaz Horní Polabí/Východní Krušnohoří / Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge)
 • Stav Programu Ziel 3/Cíl 3 a SFMP EEL
 • Různé: Nový zemský rozvojový plán pro Sasko.

Další zasedání OPS pro regionální rozvoj se bude konat 10.10.2012 na ?eské straně.

2011

Druhé zasedání Odborné pracovní skupiny pro regionální rozvoj Euroregionu Elbe/Labe v roce 2011 se uskute?nilo ve středu, dne 30. listopadu 2011, od 10:00 hodin, v budově Magistrátu města Ústí nad Labem.

Program:

 • Přeshrani?ní projekty na UJEP v Ústí nad Labem
 • Česko-saská vysokoškolská iniciativa /ČSVI/, (pan Scherm – TU Chemnitz, paní Pohajdová – PřF UJEP)
 • Transfer vědomostí z informatiky pro hospodářský rozvoj sasko- ?eského příhrani?í /InWest/, (pan Šlajchrt – PřF UJEP)
 • Stav Programu Ziel 3/Cíl 3 a SFMP EEL
 • Různé.

Další zasedání OPS pro regionální rozvoj se bude konat 9.5.2012 na německé straně.

*

Zasedání Odborné pracovní skupiny pro územní rozvoj Euroregionu Elbe/Labe se konalo ve středu, 06.04.2011, od 10.00 hodin v Centru pro životní prostředí Dráž?any.

Program:

1. Krátké představení Centra životního prostředí
2. Informace k projektu „Německo-?eská internetová platforma věnovaná východnímu Krušnohoří“
3. Informace k projektu "Okolí Labe v proměnách ?asu"    
4. Příprava projektu "Průzkum centrálních míst v pohrani?í"
5. Příprava projektu "Inova?ní potenciál"  
6. Informace o s?ítání lidu 2011 v ČR
7. Stav programu Cíl 3, Fond malých projektu v Euroregionu Elbe/Labe (EEL)
8. Ostatní

Další zasedání OPS pro územní rozvoj se bude konat 21.09.2011 na ?eské straně.

2010

Zápis - 1.12.2010

První zasedání OPS se konalo dne 29.6.2010 v budově Nové radnice v Dráž?anech. Program:

 • Stav malého projektu „Demografie a pracovní trh“ (Prof. Kowalke, Technická univerzita Dráž?any)
 • Výsledek průzkumu „Koopera?ní přístupy v ?esko-saském pohrani?í“ (Dr. Bäuerle, Saské ministerstvo vnitra, SMI)
 • Zemský rozvojový plán Sasko (Landesentwicklungsplan, LEP) - 3.1 Úvod (Christian Glantz, SMI) - 3.2 Stanoviska k aktualizaci LEP Sasko 2003 (všichni ?lenové)
 • Stav Programu Cíl 3, Spole?ný fond malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (Euroregion Elbe/Labe)
 • Informace a dotazy

2009

Druhé zasedání OPS se konalo dne 19.10.2009 v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, v Ústí nad Labem. Body programu byly:

 • Úvodní vystoupení generálního konzula ČR v Dráž?anech Tomáše Podivínského ve velké aule Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
 • Informace k projektu „Středoevropský den“ (RNDr. Jeřábek, UJEP)
 • Stav programu Cíl 3, Fond malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (Euroregion Elbe/Labe)
 • Informace a dotazy
 • další program workshopu „Středoevropský den“.

Zasedání OPS dne 1.4.2009 Radnice Dráž?any. V rámci programu byly projednány tyto body:

 • Zpráva o funkcionální reformě v Sasku (pan Dressler, Saské Ministerstvo vnitra)
 • Informace k projektu "Demografické změny" (prof. Kowalke, Technická univerzita Dráž?any)
 • Přednáška "Demografické změny" (pan Teplý)
 • Informace a dotazy
  • Fond malých projektů Cíl 3 (Euroregion Elbe/Labe)
  • Různé.

Česko-německé zasedání OPS pro územní rozvoj od 09:30 hod., Ústí nad Labem (Magistrát), 3. patro, š?. místnosti 314, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem.

 • zahájení
 • Monotematické zaměření: Realizované a připravované projekty na území EEL
 • Cross-Data: Přeshrani?ní datový management pro územní plánování (Česko-saský informa?ní systém územního plánování) / (Jolana Novotná, KÚ Ústeckého kraje)
 • Label: Adaptace na povodňové riziko v povodí Labe / (Jolana Novotná, KÚ Ústeckého kraje)
 • Diskuze
 • Česko-saská vysokoškolská iniciativa (ČSVI) / (Milan Jeřábek, UJEP Ústí n. L.)
 • Zelená síť Krušné hory: Vytvoření přeshrani?ních synergických efektů mezi oblastmi NATURA 2000 a rozvojem venkova v Krušných horách / (Martin Neruda, UJEP Ústí n. L.)
 • Přestávka
 • Inova?ní potenciál jako faktor rozvoje ?esko-saského pohrani?í resp. EEL / (Blanka Pohajdová, UJEP Ústí n. L.)
 • Diskuze
 • Závěre?né práce z oboru geografie /
  • Fondy, investice a projekty na území Euroregionu Elbe/Labe / (Andrea Pokorná, UJEP Ústí n. L.)
  • Potenciál rozvoje a postavení obce Tisá v hierarchickém systému sídel / (Eva Berrová, KÚ Ústeckého kraje)
 • Stav EU-programu Ziel 3 / Cíl 3
 • Různé
© 2008 WebActive s.r.o.