Region
CZ > Region > Zeměpisná poloha

Zeměpisná poloha


Brosinadel (Foto: Frank Richter, 
Bad Schandau; Quelle: Tourismusverband
Sächsische Schweiz e.V.)

Euroregion Elbe/Labe ozna?uje oblast v ?esko-německém pohrani?í, která se nachází na jihovýchodě Spolkové republiky Německo (Svobodný stát Sasko, Krajské ředitelství Dráž?any1) a na severu České republiky (?ást Ústeckého kraje). Na západě sousedí Euroregion Elbe/Labe s Euroregionem Krušnohoří a na východě s Euroregionem Nisa. Konkrétně zahrnuje na ?eské straně města a obce okresů Litoměřice, Ústí nad Labem, Teplice a Dě?ína (?ást) a na saské straně okresy Saské Švýcarsko, Weißeritzkreis a zemské hlavní město Dráž?any.

Mapa (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie - www.bkg.bund.de)

Celková rozloha regionu je 4.796 km², z toho patří 2.814 km² k ?eskému a 1.982 km² k německému státnímu území. Německé území Euroregionu Elbe/Labe vykazuje s jeho 385,75 obyvateli/ km² oproti ?eskému území se 178,39 obyvateli/ km² vyšší průměrnou hustotu obyvatel. Celková průměrná hustota obyvatel ?iní 264,08 obyvatel/ km². V celé oblasti Euroregionu Elbe/Labe žije okolo 1,27 miliónu obyvatel.

 
Polenztal (Foto: Frank Richter, Bad 
Schandau; Quelle: Tourismusverband 
Sächsische Schweiz e.V.)

Největší aglomera?ní centrum regionu představuje saské hlavní město Dráž?any s 504.795 obyvateli, následováno Ústím nad Labem a Dě?ínem na ?eské straně.

Region se ?lení do 4 přírodních územních celků. Jih ?eské strany zaujímá Česká tabule, na severu německé strany se rozkládá ?ást Saské pahorkatiny. Dva přírodní územní celky Saského středohoří se vyskytují po obou stranách hranice (Krkonošsko-jesenická subprovincie a Krušnohorská subprovincie), ke kterým patří mimo jiné Dě?ínská vrchovina, Lou?enská hornatina, Šluknovská pahorkatina a Lužické hory.

Regionem protéká řeka Labe, která se na německé straně nazývá Elbe. Od toho je odvozen název Euroregion Elbe/Labe. Další důležité vodní toky představují kromě jiných řeky Weißeritz a Müglitz na německé a Ohře, Bílina a Plou?nice na ?eské straně.

Na více než polovině území Euroregionu Elbe/Labe se rozkládají chráněné přírodní oblasti. Z toho patří 17.250 ha území Národnímu parku Česko-saské Švýcarsko.

Vezmeme-li v úvahu Evropskou unii jako rámec, tak se Euroregion Elbe/Labe se vstupem České republiky do Evropské unie 1. 5. 2004 dostal do středu EU. Detailní mapu s funkcí pro tisk, která mimo jiné znázorňuje i veškeré hrani?ní přechody najdete v menu Servis / hrani?ní přechody.

1) Území Svobodného státu Sasko bude podle Saského zákona o novém uspořádání státní správy rozděleno do tří krajských ředitelsví (Direktionsbezirke) Chemnitz, Dráž?any a Lipsko.


Basteiaussicht mit Morgennebel (Foto: Frank Richter, Bad Schandau; Quelle: Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.)

© 2008 WebActive s.r.o.