Region
CZ > Region > Zeměpisná poloha > Historie

Historie

 
Zámek Dě?ín

 
Labe u Pirny

Sasko a Čechy spojuje již po staletí spole?ná historie, obyvatelé obou regionů se díky spole?nému soužití mohli vzájemně ovlivňovat. Přitom je řeka Labe odjakživa přirozený spojující element mezi Saskem a Čechami. Polabí a Severo?eská pánev jsou historické sídelní osy resp. sídelní oblasti regionu. Těžce obhospodařovatelný region Krušnohoří byl od po?átku řídce osídlený. První osídlování středohorských oblastí nastalo příchodem franckých a duryňských rolníků. Archeologické nálezy dokazují již od neolitu existující úzké vazby mezi dnešním Saskem a Čechy, které vznikaly při navazování prvních kontaktů.

okolo 924/935 založení 1. samostatného ?eského feudálního státu za vlády Václava I.
929 založení hradu v Míšni, později vývoj „markrabství Míšeň“
1168 1. nález stříbrných rud u Freibergu - po?átek zakládání stříbrných dolů
13. st. doba rozkvětu Českého království
okolo 1500 Sasko se stává jedním z významných německých států
16. st. šlechtické rodiny se vzrůstající tendencí stěhují ze Saska do Čech, vrchol dobrých hospodářských a kulturních kontaktů mezi Saskem a Čechami
1851 stavba železni?ní trati Dráž?any – Pirna – Schöna – Dě?ín a rozvoj paroplavby na Labi
1860/61 nárůst příchodů ?eských obyvatel do Saska z důvodu potřeby pracovních sil v hornictví
1918 založení Československé republiky
1939 Mnichovská smlouva, postoupení převážně Němci osídlených území Německu
2. světová válka (SV) obsazení zbývajícího území Čech a Moravy, vznik „Říšského protektorátu Čechy a Morava“
konec 2. SV odsun německého obyvatelstva z ?eského území, Češi osídlují oblasti dříve osídlené Němci
po 2. SV samostatný vývoj německých a ?eských oblastí, neprostupná hranice mezi oběma státy
od 1972 schválení úpravy pohrani?ního styku mezi NDR a ČSSR, přeshrani?ní cestovní ruch nabývá na významu
1990 znovusjednocení Německa
1992 založení Euroregionu Elbe/Labe
1993 usnesení o budoucím rozšíření EU o východní a střední Evropu
1. květena 2004 vstup České republiky do EU
21. prosince 2007      vstup České republiky do Šengenského prostoru
© 2008 WebActive s.r.o.