Projekty
CZ > Projekty > 2000-2006 Interreg III A malé projekty

FMP Interreg III A

Fond malých projektů (FMP) INTERREG IIIA byl nástupnickým fondem předvstupního nástroje Phare CBC (Spole?ného fondu malých projektů). Byl zřízen v rámci Opatření J3 – Spolupráce (Podpora přeshrani?ní komunikace a kooperace s cílem trvalé spolupráce) a fungoval jako samostatný fond v rámci Iniciativy INTERREG IIIA. Ú?elem Fondu byla podpora přeshrani?ních ?esko-saských projektů menšího rozsahu na úrovni lidí, tzv. projektů „People to People“, které napomáhají rozvoji spolupráce příhrani?ních regionů. Předměty podpory byla například přeshrani?ní setkávání, spolupráce měst a obcí, rozvoj turistického ruchu, kulturní výměny, sportovní utkání, konference, semináře, školské projekty, projekty práce s mládeží, vzdělávací aktivity a další. Projekty musely mít veřejný charakter a výrazný přeshrani?ní dopad, bez generování výnosu. Jedním z kritérií výběru projektů byla integrace znevýhodněných skupin obyvatelstva.

Realizace spole?ného FMP v EEL byla zahájena na po?átku roku 2005 administrátorem ARREL o.p.s. V lednu byl ustaven spole?ný Lokální řídící výbor FMP EEL složený ze zástupců ?eské i saské strany a schválen Jednací řád LŘV FMP EEL Interreg IIIA. V prvních měsících roku 2005 byla uveřejněna první výzva k předkládání projektových žádostí do FMP INTERREG IIIA v Euroregionu Labe a dne 28. 06. 2005 bylo na zasedání Lokálního řídícího výboru schváleno prvních 15 ?eských projektových žádostí. Ve všech 14 termínech schvalování projektů Lokálním řídícím výborem bylo schváleno dohromady 90 ze 119 předložených ?eských projektů. Uvedený po?et 119 projektů odpovídá těm, které byly postoupeny hlasování (schvalovacímu procesu). Celkem bylo na ?eské straně předloženo 122 projektů. Devět projektů bylo staženo žadateli, z nichž šest po schválení LŘV a tři ještě před postoupením schalovacímu procesu. 29 projektů bylo Lokálním řídícím výborem zamítnuto ?i pozastaveno v procesu hodnocení. Ze schválených projektů bylo zrealizováno celkem 82 projektů. Všechny tyto projekty byly vyú?továny a vyplaceny. Celkový objem vyplacené dotace ?iní 11.426.348,00 CZK, při?emž vy?leněno bylo pro náš region (?eskou stranu) na dané období 11.764.252,00 CZK. Z těchto údajů je již patrná výše prostředků, které nebyly využity k podpoře projektů: 337.904,00 CZK. Tato ?ástka tvoří 2,87% všech vy?leněných prostředků. V průběhu ukon?ování Fondu byly na základě sledované postupně uvolňované dotace postupně schvalovány v rámci oběžných řízení další projekty, aby bylo možno zajistit ?erpání prostředků v plné výši. Nebylo však možno vytvořit jakousi „frontu ?ekajících projektů“, neboť nositelům malých projektů není možno realizovat projekt s rizikem za chybějící jistoty přiznaných prostředků. Navázáno bylo na všech zasedáních a oběžných řízeních LŘV celkem 14.581.429,56 CZK, z ?ehož vyplývá, že 2.479.273,56 CZK bylo navázáno opakovaně (21,08% z celkových vy?leněných prostředků). Z těchto důvodů byla vyhlašována stále další oběžná řízení po skon?ení období řádných stanovených termínů zasedání LŘV, a to až do doby, kdy již potenciálně nezbýval žadatelům ?as na realizaci projektu.

Přehled vy?leněných prostředků a ?erpání:

 

CZK

 

%

Vy?leněná dotace

11.764.252,00

100

Navázaná dotace (celkem)

14.581.429,56

123,95

Z toho opakovaně navázáno

2.479.273,56

21,07

Nárokovaná (vyplacená) dotace

11.426.348,00

97,13

Ušetřená dotace

337.904,00

2,87

Rozdělení zrealizovaných projektů dle jejich zaměření (pouze ?eské projekty):

Kultura (celkem 25 projektů)

Jednorázové akce

2

Hudební kooperace – spole?ná nastudování skladeb

2

Festivaly

8

Publikace

5

Film, video

1

Výstavy

5

Sympózia umělců (spojená s výstavou)

2

Sport (celkem 8 projektů)

Turistické akce

1

Závod profesionální

2

Přátelská utkání

5

Vzdělávání (celkem 20 projektů)

Školské projekty ZŠ

5

Odborné projekty SŠ

7

Profesní vzdělávání dospělých

3

Konference a semináře

3

Studie a odborné publikace

2

Spolupráce měst a obcí (celkem 14 projektů)

Městské slavnosti

7

Městské vzdělávací akce

4

Spole?ná ?esko-německá prezentace

3

Práce s mládeží – volno?asová (celkem 6 projektů)

Letní tábory, kreativní pobyty

6

Volno?asové aktivity dospělých (celkem 1 projekt)

Zájmová ?innost

1

Cestovní ruch (celkem 5 projektů)

Orienta?ní a informa?ní tabule, turistická zna?ení, odpo?ívadla

5

Sociální a informa?ní projekty (celkem 2 projekty)

Vydávání příru?ek, průvodců, publikací, katalogů

2

Struktura žadatelů zrealizovaných projektů na ?eské straně:

Typ žadatelů

 

Po?et projektů

Města a obce

 

20

Dobrovolné svazky obcí

 

11

Příspěvkové organizace obcí a krajů

 

23

Nestátní neziskové organizace

 

28

Násobní žadatelé – nositelé více než jednoho zrealizovaného projektu:
Celkem 14 žadatelů předložilo a zrealizovalo více než 1 projekt:
6 žadatelů zrealizovalo po dvou projektech (2 města ?i obce, 2 příspěvkové organizace a 2 nestátní neziskové organizace),
6 žadatelů zrealizovalo po třech projektech (1 město, 2 příspěvkové organizace a 3 nestátní neziskové organizace),
1 žadatel zrealizoval ?tyři projekty (svazek obcí),
1 žadatel zrealizoval šest projektů (svazek obcí).

Násobné projekty – opakované podpoření téhož projektu stejného nositele:
Celkem 4 projekty byly podpořeny a zrealizovány dvakrát (ve dvou ro?nících; za dodržení podmínek inovace a degresivního charakteru požadované ?ástky). Jejich nositeli byly 2 města ?i obce, jeden svazek obcí a jedna nestátní nezisková organizace.

Přehled předložených a podpořených projektů dle jednotlivých let:

1. Předložené projekty, které byly postoupeny schvalovacímu procesu:

2005

2006

2007

 

2008

 

Celkem

28

53

34

 

4

 

119

2. Postoupené projekty, které byly Lokálním řídícím výborem doporu?eny ke spolufinancování:

2005

2006

2007

2008

Celkem

24

40

22

4

90

3. Schválené projekty, které byly jejich nositeli zrealizovány a jimž byla skute?ně vyplacena přiznaná dotace:

2005

2006

2007

2008

Celkem

23

36

19

4

82


Vypracovala: Klára Pavlí?ková, projektová manažerka FMP

© 2008 WebActive s.r.o.