Dota?ní programy

Postup při podání žádosti

Konzultace a příjem projektových žádostí byly zahájeny dne 23.10.2015.

Online projektová žádost spolu s rozpo?tovým plánem projektu se vyplňují v elektronické formě. Důležitou přílohou projektové žádosti je podrobný rozpo?et projektu, který je k dispozici ke stažení v sekci Spole?ný fond malých projektů.


Ve formuláři projektové žádosti je třeba jasně a srozumitelně představit přeshrani?ní spolupráci. Pouze přehledná a srozumitelná žádost a tomu odpovídající rozpo?et mohou být dobrým základem pro hodnocení projektu.


Do podrobného rozpo?tu uve?te veškeré výdaje potřebné k realizaci projektu. Jejich způsobilost konzultujte se sekretariátem SFMP.
Paušály pro personální náklady, kancelářské a administrativní výdaje budou vypo?teny automaticky.


Úplně a správně vyplněnou projektovou žádost žadatel vytiskne, zajistí podpisy všech partnerů a doloží všechny povinné přílohy. Projektová žádost v?etně všech povinných příloh se odevzdává sešité v jedné složce (např. desky, rychlovaza?, apod...). Projektová složka bude nadepsána názvem a adresou žadatele, názvem fondu, názvem projektu, jménem a adresou správce fondu.


Před samotným odevzdáním projektové žádosti doporu?ujeme vše konzultovat se sekretariátem SFMP.
Projektové žádosti mohou být odevzdávány průběžně.

Online projektová žádost

© 2008 WebActive s.r.o.