Aktuality
CZ > Aktuality

Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56] 

( 31.10.2017 )
Kultura.digital – webový portál propojující sou?asné umění v ?esko-německém pohrani?í.

Zahájení přeshrani?ního projektu Technické univerzity v Dráž?anech, Státních uměleckých sbírek Dráž?any, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Euroregionu Labe/ElbeVíce...
( 16.10.2017 )
Mezinárodní konference Jak podporují celoevropské sítě kulturní a kreativní průmysl ?esko-saském příhrani?í?Více...
( 06.10.2017 )
přihlášení do 12.10.2017

Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání v jazycích sousedů pořádá v úzké spolupráci s Koordina?ními centry ?esko-německé výměny mládeže Tandem a zemským okresem Saské Švýcarsko - Východní Krušné hory německo-?eský vzdělávací seminář pro pedagogy mateřských škol zaměřený na metodu jazykové animace a financování sasko-německých projektů. Workshop "Dítě potká Kind - Kind trifft dítě" se uskute?ní dne 14. listopadu v době od 9:30 - 16:30 v kulturním centru Parksäle, Dr.-Friedrichs-Straße 25, 01744 Dippoldiswalde.Více...
( 04.10.2017 )
Milí přátelé, Kulturní centrum Vás srde?ně na už dvaadvacátý kulturní brunch do Řehlovic. Kde? V sobotu 14. října 2017 od 11 hodin. Jako obvykle: kulturní program - a během požívání dobrůtek krásné rozhovory s lidmi nejen z oblasti umění. Přihlašte se prosím u Lenky Holíkové, lenkahol@volny.cz nebo +420 775 233 318.
Příspěvek: 300 K?
Přihlaste se prosím u Lenky Holíkové - lenkahol@volny.cz
Pro Čechy ze Saska: Možnost spolujízdy z Dráž?an, volejte+49 351 43314200 nebo napište na info@tdkt.eu, omezený po?et spolujezdců

zdroj:
Kulturní centrum Řehlovice
Na Statku 20
403 13 Řehlovice
+420 475 215 175
+420 775 233 318
www.kcrehlo.czVíce...
( 26.09.2017 , město Sebnitz )
Dne 22.09.2017 se uskute?nilo v německém městě Sebnitz další spole?né zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Elbe/Labe. Zástupci ?eské a saské strany hodnotili celkem 12 projektových žádostí. Schváleno bylo 11 projektových žádostí o celkové dota?ní podpoře 3,35 mil. K?. Jeden projekt byl odložen k přepracování na prosincový LŘV. Opět se osvěd?ily také zrcadlové projekty, které byly nyní schváleny tři. Celkem bylo doposud schváleno 89 projektů v celkovém finan?ním objemu 28,2 mil. K?, z toho bylo schváleno 48 ?eských projektů ve výši 15 mil. K?.

Další zasedání LŘV EEL se bude konat dne 08.12.2017 na ?eské straně Euroregionu Elbe/Labe. Kone?ný termín pro podání on-line projektových žádostí je 20.10.2017. Termíny pro podání žádostí v příštím roce naleznete na našich stránkách, naleznete na našich stránkách po prosincovém LŘV, v sekci SFMP EEL všeobecné informace.Více...
( 12.09.2017 )
neděle 17. září 2017 - 14:30, Na Praža?ce, Prague Central Camp

Pražský literární dům si Vás dovoluje pozvat na již sedmý ro?ník open-air festivalu Literatura v parku, letos v novém prostředí Prague Central Camp na Praža?ce. Představí se ?eské, německé i rakouské autorky. Pozvání přijaly tyto autorky z Česka: Jitka N. Srbová, Bianca Bellová a Ivana Myšková. Sou?asnou německojazy?nou literaturu představí: Katharina Schultens, Gudrun Büchler a Inge Buck.Více...
( 28.07.2017 )
Uzávěrka zasílání projektů 15.08.2017

Simone de Beauvoir to formulovala prostě a výstižně, s „revolu?ním“ pohledem na ženu, který lze použít rovněž pro muže: muž se mužem nerodí, nýbrž stává se jím. Spole?enské fenomény vytvářejí tlak na muže: tradi?ní vzorce chování, rozdělení rolí nebo nebo komplexní inscenované strategie, které mají za cíl vymezení a vnímání sebe sama. Mužnost, být mužem, znamená v moderní době nejen protiklad k ženskosti, ale také nastavené zrcadlo vů?i různým mužským „negativním typům“: vů?i nemocnému, gayovi, vů?i muži s empatií k ženám, vů?i mamánkovi.
V rámci projektu „Muži pod tlakem,“ se chceme především zabývat spole?enským diskursem a dané téma umělecky zpracovat s ohledem na kulturní rozdíly mezi oběma zeměmi. Naše technika bude tištěná grafika: médium, kterým budeme zkoumat konstrukci modelů pohlaví, stereotypy, ideály a postavy, se kterými se identifikujeme. Nadsázky - zveli?ené charakterové vlastnosti - a klišé budou podpořeny ?i naopak vyvráceny. Strategie jako ironie ?i zveli?ování použijeme pro témata a motivy jako aktivní/pasivní, racionální/emocionální, mužský/ženský. Přitom půjde o „normálního“ heterosexuál-ního muže.
Týdenní workshop se bude konat od 30. září do 10. října 2017 v tiskařských dílnách Riesy efau: dvanáct ú?astníků převážně z České republiky a z Německa. Následovat bude výstava prostorách Runde Ecke. Plánuje se též doprovodný program k workshopu a finisáž za přítomnosti umělců 27. října 2017.Více...
( 26.06.2017 )
Euroregion Labe letos slaví 25. výro?í své existence. Při této příležitosti se v sobotu 24.6.2017 konala slavnostní jízda parní lokomotivou. Jízda za?ala v 8.00 hodin ráno v Dráž?anech, poté vlak pokra?oval po trase kaňonem Labe směrem do Dě?ína, Ústí nad Labem, Litoměřic a dále pak malebnou krajinou Úštěku a Českolipska zpět do Dě?ína a Dráž?an.Více...
( 19.06.2017 , Terezín )
Dne 16.06.2017 se uskute?nilo v ?eském městě Terezín další spole?né zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Elbe/Labe. Zástupci ?eské a saské strany hodnotili celkem 14 projektových žádostí. Schváleno bylo 12 projektových žádostí o celkové dota?ní podpoře 3,6 mil. K?. Opět se osvěd?ily také zrcadlové projekty, které byly nyní schváleny tři. Celkem bylo doposud schváleno 77 projektů v celkovém finan?ním objemu 24,8 mil. K?, z toho bylo schváleno 42 ?eských projektů ve výši 13,3 mil. K?.

Další zasedání LŘV EEL se bude konat dne 22.09.2017 na německé straně Euroregionu Elbe/Labe. Kone?ný termín pro podání on-line projektových žádostí je 04.08.2017. Termíny pro zasedání LŘV EEL, které se budou konat po letních prázdninách, naleznete na našich stránkách v sekci SFMP EEL, všeobecné informace.Více...
( 20.04.2017 )
přihlášky na brunch nejpozději do 24. dubna 2017

Kulturní centrum Řehlovice zve k ú?asti na 17. ro?níku sympozia Proudění/Strömungen 2017 v Řehlovicích. Sympozium se uskute?ní od pátku 14. ?cervence do neděle 23. ?ervence a tentokrát se zameří na umělecky zajímavé a velmi nosné téma Obět & oddanost. Stejne jako v minulých ro?nících nejde jen o uměleckou tvorbu, ale i o ?esko-německé spolupoznávání a komunikaci mezi umělci obou národů. Podmínkou přijetí je ú?ast po celou dobu sympozia a zaslání uměleckého konceptu k tématu Obět & oddanost do 31. května 2017. V případě, že se k ú?asti na sympoziu hlásíte poprvé, prosíme rovnež o zaslání Vašeho osobího portfolia/CV.
Tešíme se na vaše nápady a ideje!Více...
© 2008 WebActive s.r.o.